Zakres usługPrawo spółek

– zakładanie/likwidacja spółek handlowych oraz innych podmiotów
  prawnych
– umowy wspólników/akcjonariuszy
– podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego, wkłady niepieniężne
– finansowanie spółki przez udziałowców
– połączenia/podziały/przekształcenia spółek
– corporategovernance
– obsługa zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
– obsługa posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządów
– sekretariat spółki
– zagadnienia szczegółowe kodeksu spółek handlowych
– transakcje sprzedaży udziałów, akcji, umowy przedwstępne,
  umowy opcji typu call/put

Prawo nieruchomości

– ustalanie stanu prawnego nieruchomości
– umowy najmu i dzierżawy powierzchni biurowych, komercyjnych oraz
  gruntu
– umowy deweloperskie
– regulowanie stanu prawnego nieruchomości
– ustanawianie i znoszenie służebności
– umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości
– doradztwo w sprawach planów zagospodarowania przestrzennego

Prawo handlowe/ cywilne

– umowy w procesie inwestycyjnym i budowlanym (umowy o roboty
  budowlane, EPC, FIDIC, umowy Banku Światowego, podwykonawcze,
  umowy konsorcjum) – negocjacje, wykonawstwo, zgłaszanie i ochrona
  przed roszczeniami
– modele PPP i umowy PPP– dostawy, zarządzanie, turnkey,
  aggermage, koncesje, franchising, BOT, BLT, PFI
– umowy o project management, o wykonanie projektów budowlanych
– umowy dystrybucyjne i zagadnienia nieautoryzowanej dystrybucji
– umowy outsourcingowe w sektorze finansowym
– transakcje sprzedaży udziałów i akcji
– umowy sprzedaży zielonych certyfikatów
– inne umowy nietypowe, strategiczne w tym międzynarodowe

Inwestycje/projekty zagraniczne

Doradztwo w sprawach związanych z działalnością gospodarczą w innych krajach we współpracy z siecią kancelarii międzynarodowych zrzeszonych w International Association of PractisingLawyers (Szwajcaria, Zug).

Prawo pracy

– standardowe umowy związane zatrudnieniem (umowy o pracę,
  consultingowe, współpracy)
– umowy o zakazie konkurencji
– niestandardowe umowy dotyczące zatrudnienia kluczowych
  pracowników oraz członków zarządu
– regulaminy z zakresu prawa pracy

Prawo europejskie

– europejskie prawo zamówień publicznych
– pomoc publiczna
– europejskie prawo konkurencji i kontroli koncentracji
– reprezentacja przed organami europejskimi w sprawach
  niezgodności prawa polskiego z europejskim prawem zamówień
  publicznych

Prawo konkurencji i własności intelektualnej

– ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji (naśladownictwo
  produktów, znaków towarowych, przejmowanie klienteli,
  pracowników)
– zgłoszenia zamiarów koncentracji
– ochrona przed naruszeniem prawa do domen internetowych oraz
  znaków towarowych
– ochrona przed nadużywaniem pozycji dominującej, umowami
  ograniczającymi konkurencję, ustalaniem cen

Postępowania sądowe

– Reprezentowanie w sporach z zakresu procesu inwestycyjnego,
  w szczególności w sprawach o roboty budowlane oraz w sprawach
  dotyczących nieuczciwej konkurencji
– Postępowania elektroniczne o zapłatę
– Reprezentowanie w sprawach o udzielenie zabezpieczenia
  roszczenia
– Reprezentowanie w procedurach upadłościowych, zgłaszanie
  wierzytelności
– Postępowania o nadanie klauzul wykonalności
– Postępowania o uznanie wykonalności zagranicznych orzeczeń
  sądowych, w tym arbitrażowych