Zakres usługPrawo spółek

- zakładanie/likwidacja spółek handlowych oraz innych podmiotów
  prawnych
- umowy wspólników/akcjonariuszy
- podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego, wkłady niepieniężne
- finansowanie spółki przez udziałowców
- połączenia/podziały/przekształcenia spółek
- corporategovernance
- obsługa zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy
- obsługa posiedzeń rad nadzorczych oraz zarządów
- sekretariat spółki
- zagadnienia szczegółowe kodeksu spółek handlowych
- transakcje sprzedaży udziałów, akcji, umowy przedwstępne,
  umowy opcji typu call/put

Prawo nieruchomości

- ustalanie stanu prawnego nieruchomości
- umowy najmu i dzierżawy powierzchni biurowych, komercyjnych oraz
  gruntu
- umowy deweloperskie
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości
- ustanawianie i znoszenie służebności
- umowy przedwstępne, umowy sprzedaży nieruchomości
- doradztwo w sprawach planów zagospodarowania przestrzennego

Prawo handlowe/ cywilne

- umowy w procesie inwestycyjnym i budowlanym (umowy o roboty
  budowlane, EPC, FIDIC, umowy Banku Światowego, podwykonawcze,
  umowy konsorcjum) – negocjacje, wykonawstwo, zgłaszanie i ochrona
  przed roszczeniami
- modele PPP i umowy PPP– dostawy, zarządzanie, turnkey,
  aggermage, koncesje, franchising, BOT, BLT, PFI
- umowy o project management, o wykonanie projektów budowlanych
- umowy dystrybucyjne i zagadnienia nieautoryzowanej dystrybucji
- umowy outsourcingowe w sektorze finansowym
- transakcje sprzedaży udziałów i akcji
- umowy sprzedaży zielonych certyfikatów
- inne umowy nietypowe, strategiczne w tym międzynarodowe

Inwestycje/projekty zagraniczne

Doradztwo w sprawach związanych z działalnością gospodarczą w innych krajach we współpracy z siecią kancelarii międzynarodowych zrzeszonych w International Association of PractisingLawyers (Szwajcaria, Zug).

Prawo pracy

- standardowe umowy związane zatrudnieniem (umowy o pracę,
  consultingowe, współpracy)
- umowy o zakazie konkurencji
- niestandardowe umowy dotyczące zatrudnienia kluczowych
  pracowników oraz członków zarządu
- regulaminy z zakresu prawa pracy

Prawo europejskie

- europejskie prawo zamówień publicznych
- pomoc publiczna
- europejskie prawo konkurencji i kontroli koncentracji
- reprezentacja przed organami europejskimi w sprawach
  niezgodności prawa polskiego z europejskim prawem zamówień
  publicznych

Prawo konkurencji i własności intelektualnej

- ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji (naśladownictwo
  produktów, znaków towarowych, przejmowanie klienteli,
  pracowników)
- zgłoszenia zamiarów koncentracji
- ochrona przed naruszeniem prawa do domen internetowych oraz
  znaków towarowych
- ochrona przed nadużywaniem pozycji dominującej, umowami
  ograniczającymi konkurencję, ustalaniem cen

Postępowania sądowe

- Reprezentowanie w sporach z zakresu procesu inwestycyjnego,
  w szczególności w sprawach o roboty budowlane oraz w sprawach
  dotyczących nieuczciwej konkurencji
- Postępowania elektroniczne o zapłatę
- Reprezentowanie w sprawach o udzielenie zabezpieczenia
  roszczenia
- Reprezentowanie w procedurach upadłościowych, zgłaszanie
  wierzytelności
- Postępowania o nadanie klauzul wykonalności
- Postępowania o uznanie wykonalności zagranicznych orzeczeń
  sądowych, w tym arbitrażowych