Polityka Prywatności1. ADLEGAL posiada i przetwarza dane osobowe osób, z którymi komunikuje się drogą mailową lub tradycyjną,w tym w szczególności imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, a także dane reprezentowanego podmiotu.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest utrzymywanie kontaktu zawodowego oraz biznesowego, przekazywanie informacji prawnych w zakresie zmian prawa albo praktyki prawnej oraz wykonywanie czynności niezbędnych do zawarcia lub wykonania przez ADLEGAL umów zawieranych z Państwem lub reprezentowanym przez daną osobę podmiotem. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

3. ADLEGAL zapewnia realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz skargi do organu nadzorczego.

4. ADLEGAL może udostępniać dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz ADLEGAL usługi, włączając w to w szczególności współpracowników, pracowników, księgowych, doradców, audytorów.

5. ADLEGAL przechowuje dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, nie mniej niż 10 lat dla celów utrzymywania kontaktów zawodowych.

6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem: e-mail: office@adlegal.pl.